Live 10 – Abordagem da Pandemia COVID 19 – 28/05/2020